Wanneer een geïdentificeerd Hongaars slachtoffer naar huis wil, moet hij/zij zich bewust zijn van de kansen in Hongarije.   Volgens de wet CXXXV 2005 op Misdaad Slachtofferhulp, schadeloosstelling door de staat en het regering besluit nr. 354/2012 van 13 december 2012 betreffende het systeem voor de identificatie van slachtoffers van mensenhandel, ontvangen slachtoffers informatie en hebben recht op Slachtofferhulp Services (bijvoorbeeld onmiddellijke financiële steun, psychologische en juridische hulp) en indien nodig worden ze begeleid naar opvangplaatsen of instellingen in de gezondheidszorg. De Hongaarse buitenlandse missies en Consulaire Services hebben informatie over de vele manieren om de financiële, juridische en psychische ondersteuning te krijgen, hoe thuis te komen, de belangrijkste contacten, enz.

Overzicht van het Hongaarse kinderbescherming systeem

Kinderen zijn een bijzonder kwetsbare groep, vooral als ze het slachtoffer zijn. De bescherming van de belangen en rechten van de kinderen is erg belangrijk voor Hongarije.

Legalisatie:

 • Wet kinderbescherming (Wet nr. XXXI over de bescherming van kinderen en de administratie van Openbare voogdij)
 • Regeringsdecreet Ne 149/1997 (IX.10) over de voogdij autoriteiten en de bescherming van kinderen en voogdij procedure.

Naar aanleiding van het Verdrag van New York over de rechten van het kind is het doel van de wet om:

 • Onder de leeftijd van achttien jaar voor de rechten van kinderen zorgen.

De omschakeling van de perspectieven, bestaande uit het naar de voorgrond brengen van het kind en het gezin, van het welzijn en de bescherming van het kind en het benadrukken van het belang van preventieve, lokale zorg en maatschappelijk werk, kwam niet alleen tot uiting in de wetgeving.

Een belangrijk deel van de wet bepaalt dat het kind niet van zijn/haar familie kan worden afgenomen op grond van onvoldoende materiële of financiële voorwaarden en dat in plaats daarvan, de familie moet worden geholpen om 'goed genoeg' voor hun kinderen te kunnen zorgen, om zo factoren als gevaar voor het kind op te heffen. Onderzoek op dit gebied suggereert dat de armoede van de ouders geen gevaar is.

Doel van deze wet:

 • Bescherm de rechten van kinderen en bescherm hun belangen,
 • het vervullen van de ouderlijke verantwoordelijkheid bevorderen,
 • risico waarmee de kinderen worden geconfronteerd voorkomen of verminderen,
 • Vervang het gebrek aan ouderlijke zorg,
 • hulp aan jongeren die buiten de bescherming van het kinderbeschermingssysteem vallen.

De wet voorziet in het beste belang van het kind (sociale rechten van kinderen: het gezin, subsidiaire bescherming de rechtshandhaving):

 • het recht van een kind om te worden opgevoed binnen zijn/haar eigen familie (artikel 18)
 • speciale bescherming tegen kindermishandeling en verwaarlozing (artikel 19)
 • vervangende/alternatieve zorg voor kinderen, Periodieke evaluatie voor plaatsing van het kind (artikel 20)

 

De wet Kinderbescherming dekt:

 • Hongaarse burgers
 • kinderen erkend als staatloze kinderen door de Hongaarse Autoriteit, jonge volwassenen en hun ouders kregen een andere status volgens de RRTN,
 • niet-begeleide minderjarigen die asiel zoeken,
 • EU-burgers met de vrijheid van verkeer en die hun residentie meer dan 3 maanden eerder hebben gemeld en een geregistreerde verblijfplaats hebben,
 • bescherming van kinderen die geen Hongaarse nationaliteit bezitten (Tijdelijke Plaatsing toezicht, het toewijzen van een voogd).

De wet Kinderbescherming scheidt duidelijk het officiële/autoriteit  werk en diensten:

 • Het officiële/autoriteit werk dat door de voogdij autoriteitwordt uitgevoerd:
  • beslissingen die het lot van het kind en het gezin bepalen - scheiding van de familie,
  • Benoeming van een voogd,
  • de adoptie beslissing - welk werk (notaris, voogdij);
  • Diensten betekenen de verschillende soorten diensten voor de in aanmerking komende gezinnen en kinderen in nood.

De wet Kinderbescherming scheidt ook twee soorten diensten:

 • jeugdzorg voordelen die beschikbaar zijn voor alle gezinnen,
 • bescherming van kinderbijslag voor kinderen die gescheiden zijn van hun familie.

NGO’s, religieuze organisaties en individuele ondernemers zijn betrokken bij de werking van het systeem voor de bescherming van kinderen op nationaal en gemeentelijk niveau.

 

Kinderopvang biedt:

 • geld / in natura diensten
 • primaire jeugdzorg
 • gespecialiseerde kinderbescherming diensten
 • officieel/autoriteit werk
 • jeugd in penitentiaire instellingen
 • taken van andere bevoegdheden (helper voor families, politie, onderwijs en instituten, Slachtofferhulp Dienst, NGO’s).

Kinderen worden beschermd:

 • met contant geld, in natura en persoonlijke zorg,
 • met primaire jeugdzorg
 • en met gespecialiseerde diensten voor de bescherming van kinderen, alsmede regelgevende maatregelen gedefinieerd in de Wet op kinderbescherming.

 

Contant geld en in natura diensten.

De financiële en in natura voordelen gericht op het voorkomen en verminderen van soorten van financiële risico's voor kinderen en voorkomen dat het kind wordt gescheiden van zijn / haar gezin vanwege de slechte financiële situatie:

 • Geregelde bescherming kinderbijslag
 • Extra bescherming ter ondersteuning van het kind
 • Kinderopvang ondersteuning
 • Buitengewone kinderbijslag bescherming
 • Kinderonderhoud betalingen
 • hulp bij huisvesting
 • Maaltijden voor kinderen en leerboek ondersteuning, onderwijs benodigdheden, collegegeld bijstand, de kosten voor de gezondheidszorg, enz.

(De lokale overheid kan gedetailleerde informatie over de uitkeringen in geld en in natura bieden, in het bijzonder de dienst welzijn van kinderen en de wijk maatschappelijke organisaties enz.)

 

Primaire jeugdzorg

Het doel van de primaire jeugdzorg is om diensten voor kinderen en hun families thuis te bieden, welke de ontwikkeling van de risico's voorkomt, helpt bij de afschaffing van bestaande risico's en de fysieke, mentale, emotionele en morele ontwikkeling ondersteunt en het welzijn van de kinderen en hun opleiding binnen families. Deze diensten zijn beschikbaar op vrijwillige basis.

De jeugdzorg diensten omvatten:

 • continue bewaking van de sociale situatie van kinderen in de afhandeling, in gevaar,
 • mantelzorg voor mensen die om hulp vragen (als onderdeel van de eerstelijns gezondheidszorg),
 • indien de voogdij autoriteit besluit om een kind af te scheiden, bereidt de jeugdzorg dienst een plan voor van bescherming zorg en onderwijs voor het kind en ook zorg voor het gezin is vereist,
 • het organiseren van het vervangende ouder netwerk, het bijhouden van een overzicht van pleeg ouders,
 • het opstellen van een milieuonderzoek op aanvraag,
 • op verzoek van de regionale dienst kinderbescherming, onderzoeken en controleren van de omstandigheden van degenen die willen adopteren,
 • kinderen helpen die van hun familie werden verwijderd om zo snel mogelijk terug te integreren in het ouderlijk huis met mantelzorg.

Het straat werk wordt uitgevoerd in het kader van het zoeken naar zwervende kinderen en organiseert bruikbare manieren om hun vrije tijd en verschillende soorten begeleiding te besteden, helpt formele zaken.

Het ziekenhuis maatschappelijk werk is gebaseerd op de territoriale bevoegdheid van coöperatieve ziekenhuizen, biedt bijvoorbeeld effectieve hulp in geval van een crisis rond de geboorte en kindermishandeling.

De door jeugdzorg geleverde diensten zijn gratis.

Dagopvang

Dagopvang voor kinderen en dag begeleiding, zorg en onderwijs voor kinderen in gezinnen moet worden georganiseerd voor kinderen van wie de ouders en voogden geen kinderopvang kunnen bieden. Hieronder vallen een kinderdagverblijf, pleegouders, kinderopvang en familie kinderopvang thuis.

Een kinderdagverblijf is een instelling die overdag zorg en onderwijs voor kinderen beneden de leeftijd van 3 biedt, opgegroeid in families. Zodra een kind van boven de leeftijd van 3 komt, maar op basis van zijn niveau van lichamelijke of geestelijke ontwikkeling, hij/zij nog niet volwassen genoeg is voor de kleuterscholen, kan hij/zij in de crèche blijven tot 31 augustus na zijn 4de verjaardag.

Een kinderdagverblijf kan ook herstel, revalidatie en onderwijs bieden voor kinderen met een handicap. In het kader van kinderdagverblijf zorg, kunnen kinderen met een handicap worden onderworpen aan de vroege ontwikkeling en zorg tot hun 6de verjaardag, op basis van een speciaal advies van deskundigen of de revalidatie commissie, of het kind moet deelnemen aan de ontwikkelingstraining.

Een familie dagopvang service is de zorg overdag voor kinderen opgevoed in gezinnen die niet deelnemen aan kinderdagverblijf of kleuterschool onderwijs, of buiten de openingstijden van de school voor kinderen die naar school gaan, of voor de kinderen die overdag geen gebruik maken van de faciliteiten of studiezalen van de scholen, Dit wordt geleverd in een familiale omgeving. Dit type van de dienst bevat overdag toezicht, zorg, onderwijs, maaltijden en lessen voor kinderen in overeenstemming met hun leeftijd. Als de service wordt georganiseerd door een zelfstandig ondernemer, kan een ondernemer de zorgen voor 5 kinderen.

Kinderopvang thuis

Bij kinderopvang thuis wordt de zorg gedragen door de ouder of voogd en uitgevoerd in hun eigen woning. Dit voordeel kan worden geboden als het kind een permanente of tijdelijke voorziening nodig heeft, wat in de zorg niet kan worden verstrekt (bv door ziekte) en de opvang van een kind kan niet of slechts gedeeltelijk worden opgelost door een ouder. Het tijdschema van deze kinderopvang thuis, wordt aangepast aan het werkschema van de ouders.

Familie kinderopvang

Dit biedt het voordeel van de zorg voor kinderen van 2-4 jaar oud in hun eigen huis. Het bestuur heeft ook overdag toezicht, zorg, onderwijs en maaltijden, met een maximum van drie kinderen - met inbegrip van de zorg voor het eigen kind.

Tijdelijke opvang van kinderen

Binnen het kader van de tijdelijke zorg voor kinderen, moet zorg, onderhoud, onderwijs en huisvesting worden verstrekt aan het kind om de fysieke, mentale, emotionele en morele ontwikkeling te bevorderen als de ouders dit niet kunnen oplossen omwille van zijn/haar medische toestand, levensstijl problemen, gerechtvaardigde afwezigheid of verhinderd zijn.

De diensten die de tijdelijke kinderopvang bieden (vervangende ouder, kinderen in tijdelijke onderkomens, tijdelijke huisvesting) zonder het gebruik van een officiële actie, kan alleen worden ingeroepen op verzoek van de ouders of met hun instemming en doen geen afbreuk aan hen op de uitoefening van hun toezichthoudende rechten als ouders.

De tijdelijke zorg kan duren zolang de onderliggende oorzaak bestaat, maar tot 12 maanden en kan eenmaal worden verlengd met 6 maanden. (De wijk jeugdzorg kan meer informatie over de tijdelijke zorg mogelijkheden geven.)

 

Adjunct ouders (Pleeg ouders)

De adjunct ouders voorzien kinderen in tijdelijke zorg van de zorg en het onderwijs in hun eigen huishouden. In adjunct eenoudergezinnen mogen hooguit 4 kinderen worden verzorgd - inclusief een eigen kind van de plaatsvervangend ouder(s). De plaatsvervangend ouders hebben recht op bijzondere vergoedingen en een educatieve vergoeding voor het verzorgen van het kind. Het plaatsvervangend ouder netwerk wordt beheerd door de jeugdzorg of NGOs.

 

Tijdelijke Huisvesting voor Kinderen

Die kinderen kunnen in een tijdelijk thuis worden geplaatst, die familie hebben maar zonder zorg en toezicht blijven of zonder plaatsing alleen zouden blijven en waarvan de zorg wordt bedreigd als gevolg van de moeilijkheden binnen het gezinsleven.

De tijdelijke onderkomens bieden hulp voor kinderen - in samenwerking met de dienst Kinderbescherming - om terug te keren naar hun families. Het werkt op een soortgelijke manier als tehuizen. Kinderen leven in groepen en er worden maximaal 12 kinderen in een groep geplaatst. Professionele opvoeders, kinderopvang en kinderopvang assistenten zorgen voor hen.

 

Tijdelijk huis voor gezinnen

De service in tijdelijke woningen is ontworpen, afhankelijk van de mate van inkomensafhankelijke opvang, om de familie te helpen zodat kinderen en ouders niet gedwongen van elkaar worden gescheiden. Het doel hiervan is om die gezinnen die tijdelijk of permanent dakloos zijn te helpen en om hen te ondersteunen om te blijven samenleven als een familie. Ook worden families ondersteund, die nooit eerder als een familie hebben samen gewoond, of werden gedwongen om gescheiden te leven gedurende lange tijd totdat de familie kon worden herenigd en leven met de middelen die inherent zijn aan een gelijkwaardig bestaan.

Indien nodig, biedt het tijdelijke familie huis een accommodatie voor eenoudergezinnen die geen woning hebben voor een verscheidenheid van redenen of ouders en kinderen die gedwongen worden om hun huizen te verlaten.

 

Kinderbescherming specialistische zorg

Het kinderbescherming systeem heeft een dubbele functie: aan de ene kant, moet de primaire jeugdzorg worden geregeld door de lokale overheden, het helpt de ontwikkeling van kinderen in gezinnen, de preventie en behandeling van risicovolle situaties in het leven en anderzijds biedt het een vervangende familie dienst voor kinderen die niet kunnen worden opgevoed in hun eigen gezin om wat voor reden dan ook. Dit garandeert de opvoeding van het kind in overeenstemming met zijn leeftijd en creëert een basis voor de sociale integratie van het kind.

Volgens de Wet XXXI van 1997 betreffende de bescherming van kinderen en voogdij administratie, moet het specialistische zorg systeem van de kinderbescherming een thuis bieden voor tijdelijk geplaatste kinderen onderworpen aan een tijdelijke of langdurige opleiding, nazorg van jonge volwassenen en volledig uitgebreide diensten voor kinderen met de specialistische zorg om andere redenen. Het doel van de diensten in kindertehuizen is om de volledige waaier van diensten, mantelzorg en de follow-up zorg voor kinderen en jonge volwassenen te bieden.

De speciale dienst van de kinderbescherming is verantwoordelijk voor het testen van de persoonlijkheid van het kind, de benoeming van de pleegouders of kindertehuizen, de werking van een pleegouder netwerk of technische voorbereidingen voor adoptie tijdens tijdelijk en langdurig onderwijs evenals na tijdelijke plaatsingen.

De dienst kinderbescherming werkt ook als hoedster van kinderen onderworpen aan tijdelijke en langdurige opleiding, de voorbereiding van een individuele zorg en onderwijs plan, het verstrekken van familie en nazorg voor het kind om hem/haar te helpen om terug te keren naar zijn/haar familie en zijn/haar eigen leven leiden.

Persoonlijke verzorging betreft:

 • de thuiszorg,
 • de nazorg,
 • en de regionale kinderbescherming.

De kinderbescherming die instellingen verzorgen:

 • volledige voorziening voor kinderen tussen 0-18 jaar in de overgang en de langdurige zorg, juridische bijstand, goede verzorging van hun behoeften, het onderwijs, het verstrekken van de academische verplichtingen. Om hun onafhankelijk leven te bevorderen,
 • nazorg service voor jonge volwassenen (tussen 18-25 jaar oud) die volwassen werden in de kinderbescherming zorg, op basis van een bevel van een bureau jeugdzorg.

Thuiszorg aanbieders

De thuiszorgverlener biedt all-inclusive (maaltijden, goederen en kleding, gezondheidszorg, verpleging, onderwijs, huisvesting) service voor het kind; terugkeer naar huis, het onderhouden van familierelaties en het ondersteunen van mantelzorg - of, indien dit niet mogelijk is, het bevorderen van adoptie; en de nazorg voor hun re-integratie en een zelfstandig leven.

Een gezaghebbend bevel is nodig voor de thuiszorg aanbieders, hetzij tijdelijk of permanent vanuit het plaatselijke kinderbescherming agentschap. Voor tijdelijke plaatsingen zijn de autoriteiten die worden genoemd in de Wet XXXI van 1997 verantwoordelijk.

De regionale dienst bescherming van het kind maakt het voorstel over de plaatsing van het kind volgens een deskundige studie.

Speciale zorg moet worden verstrekt aan chronisch zieken en mensen met een handicap en aan kinderen (met speciale behoeften) onder de 3 jaar.

Speciale zorg moet worden verstrekt aan kinderen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen en geestelijke ontwikkelingsproblemen, ernstige stoornissen, asociaal gedrag, in aanvulling op kinderen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs en andere psychoactieve stoffen.

De twee mogelijke vormen van thuiszorg aanbieders zijn pleegouders en kinder uithuisplaatsing.

Een van de meest effectieve vormen van bescherming van het kind is pleegouder zorg. Het aantal kinderen geplaatst bij pleegouders stijgt langzaam maar geleidelijk sinds 1995. De ontwikkeling van het pleegouder-netwerk is een belangrijke doelstelling, met speciale aandacht voor de professionele pleegouder diensten, met het oog op een plaatsing voor kinderen die kampen met diverse problemen, speciale diensten nodig hebben en de toetreding tot het systeem op een oudere leeftijd. Ontwikkeling van een bijzonder kind thuisnetwerk op provinciaal en nationaal niveau is ook een zeer belangrijke taak, vooral voor kinderen met speciale behoeften, ernstige gedragsproblemen, dissociale symptomen, fysiologische stoornissen of degenen die psychoactieve stoffen gebruiken. Er is een proces gestart waarbij kindertehuizen die voor veel kinderen zorgen worden omgezet in woningen voor kinderen die niet kunnen worden geplaatst bij pleegouders en geen speciale diensten vereisen.

Het beheren van de integratie, gedrags- en socialisatie problemen van kinderen in de leeftijdsgroep 14-18 is een belangrijke uitdaging voor zowel de primaire, als specialistische zorg. In het huidige systeem van kinderbescherming is steun met de juiste diensten niet beschikbaar voor deze leeftijdsgroep. Als kinderen op latere leeftijd het systeem volgen, is het zeer waarschijnlijk dat de problemen, die niet in hun families zijn aangepakt lang onopgelost blijven, wat ook de doeltreffendheid van kinderbeschermingsdiensten kan verminderen.

Het vinden van een oplossing voor de huisvestingsproblemen van de jonge volwassenen die deze huizen verlaten en de andere belangrijke basisvoorwaarde voor sociale integratie - de werkgelegenheid - vertegenwoordigen ook problemen. Het is belangrijk om alternatieve opleiding opties te vinden die jongeren helpen aan gunstige posities op de arbeidsmarkt. Nazorg kan een effectief instrument worden, niet alleen voor uitbreiding van de benodigde tijdsduur totdat zij in staat zijn om zorg te verlaten.

 

Kindertehuizen

Een kindertehuis werkt als een residentiële instelling met een ononderbroken werkschema, dat betrokken is bij het verstrekken van zorg aan de kinderen in een goed onderhouden huis, het verstrekken van nazorg voor jonge volwassenen en indien nodig operationele externe accommodaties.

Het kindertehuis moet kunnen zorgen voor 12 tot 48 kinderen. De kinderen leven in groepen die uit minder dan 12 kinderen bestaan.

Zorg en onderwijs wordt verzorgd door een werkgroep van gekwalificeerde docenten en kinderzorg en kinderbescherming assistenten. Afgezien van hen, hebben alle kindertehuizen werknemers voor familiezorg en nazorg naast psychologen en ontwikkelingsleraren.

 

Appartement Thuiszorg

Dit is een speciale vorm van het kindertehuis die zorg biedt aan maximaal 12 kinderen in een apart appartement of huis, waar ze een vertrouwde omgeving wordt geboden.

Het pedagogische doel hiervan is om kinderen te leren hoe hun eigen huis te onderhouden. Het educatieve team (6 leden) zorgt voor de kinderen in het appartement/huis.

Speciale zorg aangepast aan het kind, de leeftijd, conditie en onderwijsbehoeften, beroepsopleiding, werkgelegenheid en zorg, socialisatie en resocialisatie, verzorging en revalidatiebehandeling zijn ook aanwezig.

 

Thuiszorg

De Methodische Dienst Kinderbescherming biedt zorg in deze opvangcentra voor kinderen die zijn gevonden door de politie, of die behoefte hebben aan onmiddellijke afscheiding / vervanging van hun families als gevolg van een ernstige bedreiging van het voogdij gezag.

Het biedt tijdelijke ondersteuning aan kinderen in crisis totdat zij terugkeren naar hun familie of toetreden tot het kinderopvang systeem.

 

Moeder- en kindzorg gecombineerd/samen

Het kindertehuis kan ook de moeder van het kind opvangen, wanneer ze dakloos is of zwanger en in een crisissituatie.

Het doel is het handhaven en versterken van de ouder-kind relatie en uit huis te kunnen gaan naar een stabiele omgeving. Het is ook belangrijk dat de moeders gedurende deze tijd eventueel een beroep leren, waardoor zij onafhankelijk met hun kinderen kunnen leven.

 

Gezondheid in kinderentehuizen

Kinderen met meervoudige ernstige beperkingen (gemiddeld en ernstig verstandelijk gehandicapten, slechtzienden, gehandicapten of immobielen, bedlegerigen of rolstoel gebonden) worden verzorgd in de Gezondheid kindertehuizen.

Deze instelling zorgt voor gehandicapte kinderen in de leeftijd tussen 1 en 18, maar de jong volwassenen (die daar opgroeide) worden nog steeds verzorgd als ze niet in tehuizen voor gehandicapte volwassenen kunnen worden geplaatst door gebrek aan ruimte.

 

Speciale kindertehuizen (verpleeghuizen)

Een speciaal kindertehuis biedt zorg voor kinderen met speciale behoeften in de leeftijd tussen 0 en 3 jaar.

 

Specifiek kindertehuis

De specifieke kindertehuizen bieden speciale diensten aan kinderen met ernstige psychische of dissociatieve symptomen en die verslaafd zijn aan psychoactieve drugs en ouder dan 12 - of, in uitzonderlijke gevallen, 10. Er zijn hooguit 40 kinderen in het speciale kindertehuis (of groep van speciale kindertehuizen), waar de duur van de fulltime zorg tot 2 jaar is.

 

Nazorghuis

Jong volwassenen (ouder dan 18) kunnen op verzoek onder de volgende voorwaarden in een nazorg huis worden geplaatst:

 • als ze fulltime studeren, totdat deze afgerond is of tot de leeftijd van 25 als hij/zij op deze leeftijd nog studeert,
 • Als ze niet in staat zijn om zelfstandig te wonen of een verminderde werk capaciteit hebben,
 •  als ze wachten om in een sociale instelling te worden geplaatst.

 

Nazorg service

De nazorgfase is de taak van de kinderbescherming. Het kan worden verstrekt zodra het kind volwassen wordt tussen de leeftijd van 18 en 21 (voor fulltime studenten, 18 en 25).

Die jongeren hebben recht op de nazorg service, wiens levensonderhoud niet kan worden gegarandeerd en die fulltime onderwijs volgen (of middelbare school of tertiaire instelling), of wachten op plaatsing in sociale residentiële instellingen. Jong volwassenen moeten worden geholpen om een zelfstandig leven te beginnen en om de noodzakelijke voorwaarden voor een leven na de nazorg service te verzekeren.

Jongeren zullen worden verzorgd in pleeggezinnen of in een institutionele instelling, na-verzorgingstehuizen, in kindertehuizen met speciale nazorg groepen of in geïntegreerde zorggroepen met minderjarigen.

Het doel van de nazorg service is om de vaardigheden van jongeren tijdens de zorg te verbeteren, wat hen in staat zal stellen om een onafhankelijk leven te starten en te onderhouden, om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen toekomst, en hun langdurige, succesvolle integratie in de samenleving te waarborgen.

Bescherming van kinderen / Officiële maatregelen

In bescherming nemen

Indien de ouder (of voogd) niet in staat (of bereid) is het gevaar voor het kind te stoppen door een toevlucht naar primaire diensten, zodat de ontwikkeling van het kind kan worden verschaft in een familiare omgeving, neemt de gemeentelijke notaris het kind in bescherming. De notaris zal zijn/haar beslissing ten minste eenmaal per jaar bekijken. De ouder heeft het recht op het ouderlijk gezag tijdens dit proces.

 

Gast familie

Het jeugdzorg bureau kan ervoor zorgen dat het kind - als de beslissing in het belang van het kind is - wordt verzorgd door een andere familie (benoemd door de ouders), die tijdelijk het kind verzorgen en opvoeden als gevolg van de gezondheid van de ouders, gerechtvaardigde afwezigheid, of andere familiale redenen voor zo lang als nodig is en op verzoek van de ouder (s). In deze periode heeft de ouder(s) niet het recht op het ouderlijk gezag.

 

Tijdelijke plaatsing.

Deze maatregel wordt genomen als een kind zonder voogdij is of zijn/haar fysieke, mentale, emotionele en morele ontwikkeling in ernstige bedreiging van zijn/haar familie of omgeving is. Hij/zij wordt dan onmiddellijk geplaatst. Het voogdij gezag en de politie nemen een beslissing over de tijdelijke plaatsing.

 

Plaatsing in pleegzorg

De voogdij autoriteit neemt een beslissing over de pleegzorg van het kind, indien de ontwikkeling van het kind in gevaar wordt gebracht door zijn/haar familiale omgeving en de primaire jeugdzorg niet in staat is geweest om dit aan te pakken, Het gebrek aan zijn/haar bescherming kon niet worden geëlimineerd of er wordt geen resultaat verwacht en er kan geen voldoende zorg worden verleend voor het kind binnen zijn/haar familie. Dit geldt ook als de rechter het ouderlijk gezag van één of beide ouders afschaft, of een of beide ouders zijn overleden en het kind geen voogd heeft of de ouders van het kind zijn onbekend. De voogdij autoriteit benoemt in dit geval een voogd.

 

Pleeggezin voogdij

Als een kind dat in tijdelijke of permanente zorg is, zijn/haar eigen gezondheid of die van anderen in gevaar brengt vanwege zijn/haar gezondheid of psychische omstandigheden, kan dit gedrag worden afgewend door een onmiddellijke en gesloten voogdij. De directeur van het kindertehuis kan beslissen om zijn/haar vrijheid te beperken.

 

Nazorg

De voogdij autoriteit beveelt de nazorg volgend op tijdelijke of permanente zorg op het verzoek van de jonge volwassene in de zorg voor ten minste 1 jaar. Het doel is om jonge volwassenen te re-integreren in een familiale omgeving en te beginnen aan een onafhankelijk leven.

 

Nazorg service

Het kinderbescherming agentschap neemt een besluit hierover, op verzoek van de jonge volwassenen (zie hieronder meer).

Tot 2012 was het kinderbescherming systeem in Hongarije een mix van de gemeenschap en institutionele zorg. Het gemeenschappelijke zorgniveau werd vertegenwoordigd door familie hulpcentra, het welzijn systeem van kinderen, kinderbescherming afdelingen en het voogdij gezag in het openbaar bestuur. Het geïnstitutionaliseerde zorg niveau werd uitgevoerd door de kinderbescherming instellingen en speciale tehuizen voor gehandicapte kinderen of kinderen met gedrags- en psychische problemen. In het algemeen, werd tot 2012 het kind beschermingssysteem in Hongarije geregisseerd en begeleid door de Kinderbescherming afdeling van het staatssecretariaat voor Sociale Zaken van het ministerie van menselijke capaciteiten.

Echter, met de recente wijziging van de wet XXXI van 1997 over Kinderbescherming en voogdij van 8 december 2012 ondergaat het kinderbescherming systeem in Hongarije een hervorming in de richting van centralisatie waarbij de kinderbescherming en gespecialiseerde instellingen worden verschoven van de lokale overheden naar landelijke overheid verantwoordelijkheid. Een nieuwe nationale autoriteit voor kinderbescherming instellingen is opgericht - het Sociaal en Kinderbescherming Algemeen Directoraat. De ingevoerde hervorming tussen 2012 en 2014 omvat ook een verschuiving van de focus van plaatsing van kinderen in institutionele zorg naar plaatsing in adoptiegezinnen (vooral voor kinderen in de leeftijd 0 – 12 jaar).

Sinds 1 januari 2013 valt het netwerk van 126 kinderbescherming instellingen en 46 gespecialiseerde instellingen/huizen voor volwassenen en kinderen (psychiatrische en verslaafde patiënten, die met gedragsproblemen, sociopaten en gehandicapten) in Hongarije onder auspiciën van het nieuwe onderwerp aan nationalisatie generaal Directoraat voor Sociale en Kinderbescherming (316/2012 (XI.13.) Overheid order).

 

Opvangplaatsen in Hongarije

Er zijn momenteel drie NGO's die opvanghuizen bieden voor slachtoffers van mensenhandel: Kans voor gezinnen 2005 Stichting, de Hongaarse Doopsgezinde Hulp (HBA) en de Anonymus Way Foundation in Hongarije.

De Kans voor gezinnen 2005 Stichting beheert twee geheime opvangcentra die plaats bieden aan mannen en vrouwen in nood en hun kinderen. De shelters ontvangen overheidsfinanciering (de eerste sinds 2011 en de tweede vanaf 2015) maar ook de Stichting zelf levert een aanzienlijke bijdrage in het overhoud van deze opvangcentra. De opvang is gelegen op ongeveer twee uur rijden van Boedapest, in het noordwestelijke deel van Hongarije. Tot de medewerkers van de Stichting behoren een maatschappelijk werker, een verpleegkundige, een psycholoog en een jurist.
1. Shelter: De opvang is in een relatief groot gebouw waar 125 mensen kunnen worden ondergebracht (ook met slachtoffers van huiselijk geweld). Het is uitgerust met beveiligingscamera's en staat in direct contact met de politie voor noodgevallen. Er is een apart gedeelte van het gebouw speciaal voor 8-12 slachtoffers van mensenhandel met verschillende slaapkamers, badkamers, een keuken en een grote woonkamer. Het asiel heeft een grote tuin, inclusief een speelplaats voor kinderen. Er is ook een kook workshop voor bewoners om vaardigheden te ontwikkelen.
2. Shelter: De opvangplaats heeft 7 slaapkamers, 3 badkamers, 1 keukbeb en eentuin. Slachtoffers van economische en seksuele exploitatie (vrouwen, mannen en kinderen) kunnen zonder onderbrenking gehuisvest worden in deze opbangplaats. Een sociaal manager, een sociaal werker, een jurist en een psycholoog geven er bijstand en indien nodig kunnen ook andere expertens ingeschakeld worden bij de reintegratie van de slachtoffers.

In de opvangcentra woorden soms ook buitenlandse slachtoffers ondergebracht. Er zijn contacten met opvangtehuizen in het buitenland, Hongaarse slachtoffers kunnen rechtstreeks vanuit die andere opvanghuizen naar de opvang. De opvangcentra worden normaal niet gebruikt voor kinderen die slachtoffer zijn, maar ze werden ook gebruikt om een slachtoffer van 17 jaar, die seksueel uitgebuit werd onder te brengen, voor de duur van het politieonderzoek. In de opvangcentra verbleven tot nu toe zeer weinig mannen (twee slachtoffers van seksuele uitbuiting en sommige slachtoffers van economische exploitatie). De stichting heeft plannen voor het opzetten van een aparte opvang voor mannelijke slachtoffers.

Het ministerie van Menselijke Capaciteiten ondersteunt de NGO Kans voor gezinnen 2005 Stichting in het bedienen van de tijdelijke opvang, welke complexe diensten en hulp biedt voor slachtoffers van mensenhandel met het doel van arbeid,- of seksuele-uitbuiting. Het tijdelijk onderdak kan diensten voor 8-12 personen bieden voor slechts 90 dagen. De duur van het verblijf kan één keer worden verlengd met 90 dagen op verzoek en nadat het slachtoffer is ondergebracht in een overgang appartement.

De opvanghuizen bieden:

 • Veilige accommodatie voor 90 + 90 dagen
 • Voedsel, kleding, hygiënische benodigdheden, geestelijke gezondheidszorg (volledige zorg indien nodig)
 • Behartiging van de belangen van slachtoffers
 • Sociaal werker, psycholoog, psychotherapeut, psychiater, jurist, geneesheer

Beide shelters kunne gecontacteer worden via de Nationale Crisis Telefoon Informatie Dienst (National Crisis Telephone Information Service) op het nummer 06 80 20 55 20

Hongaarse Doopsgezinde Hulp (HBA) is een actieve accommodatie voor slachtoffers van mensenhandel met financiering van particuliere donaties en EU-project fondsen sinds 2005. Hongaarse Doopsgezinde Hulp heeft verschillende soorten accommodatie voor de behoeften van de slachtoffers. De eerste is een kleine overgang flat voor slachtoffers van mensenhandel, welke geschikt is voor een volwassen slachtoffer(man of vrouw), voor een korte periode om het herstel van het slachtoffer te beginnen en om de risico's en behoeften te verwerken voordat de persoon wordt verwezen naar een ander onderdak. Het appartement is gelegen aan de rand van Boedapest, op een geheim adres en is onderdeel van een groter complex uitgerust met bewakingscamera's.

De Hongaarse Doopsgezinde Hulp heeft ook een beschermd huis dat ligt op ongeveer twee uur rijden van Boedapest en daar kunnen tot zes vrouwelijke volwassenen worden ondergebracht, soms vergezeld door hun kinderen. Er is geen maximum lengte van het verblijf en gemiddeld blijven slachtoffers één tot anderhalf jaar daar. Slachtoffers krijgen een gezondheidscontrole wanneer ze aankomen om hun behoeften aan behandeling te evalueren en toegang te hebben tot psychologen. Een individueel revalidatieprogramma is overeengekomen voor de duur van hun verblijf. Hongaarse Doopsgezinde Hulp heeft naar verluidt goede relaties ontwikkeld met de lokale arbeidsbureaus en trainingscentra, om re-integratie van de slachtoffers te helpen en te vergemakkelijken. Het huis is ook uitgerust met bewakingscamera's en de lokale politie kan bescherming bieden in geval van nood. Tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf, worden bewoners begeleid wanneer ze het huis verlaten. Een ander huis is beschikbaar voor de vrouwelijke slachtoffers die niet hetzelfde niveau van bescherming behoeven, ook gelegen op ongeveer twee uur rijden van Boedapest. Deze woning is geschikt voor maximaal 12 vrouwen met hun kinderen; meestal is meer dan de helft het slachtoffer van mensenhandel.

Slachtoffers krijgen een gezondheidscontrole bij aankomst en hebben toegang tot psychologen tijdens hun verblijf. Er wordt hen ook, zowel individueel als groepswerk aangeboden om hen te helpen vaardigheden te ontwikkelen die hen zal helpen een baan te vinden en een bijdrage te leveren aan hun re-integratie. Hongaarse Doopsgezinde Hulp is van plan om nog een ander onderkomen te openen voor 12 vrouwen.

Hongaarse Doopsgezinde Hulp is beschikbaar voor mannelijke slachtoffers op een ad-hoc basis en er zijn plannen om speciaal voor hen een opvanghuis te openen. Hongaarse Doopsgezinde Hulp werkt op zeer uitzonderlijke basis met onderdanen van derde landen of kind slachtoffers, alleen wanneer ze aan hen worden verwezen door de autoriteiten als een tijdelijke oplossing. Slachtoffers worden meestal naar de Hongaarse Doopsgezinde Hulp verwezen door IOM (in het geval van de Hongaarse slachtoffers die worden gerepatrieerd), het Korps Landelijke Politiediensten, de NGO's in de landen van bestemming, Baptisten kerken in het hele land, maatschappelijke welzijn instellingen en de Nationale Crisis Management en Informatie Telefoon Services (OKIT).

Het veilige huis van de Anonymus Way Foundation heeft 8 plaatsen voor vrouwen en kinderen, vooral voor degenen die in de prostitutie werkte en/of werden seksueel werden uitgebuit. Het is van groot belang dat effectieve hulp, op het juiste moment beschikbaar is voor de slachtoffers en waarmee ze hun verloren mogelijkheden, emotionele stabiliteit en economische en juridische rechten kunnen herwinnen.

De Anonymus Way Foundation helpt deze vrouwen om een nieuw leven te beginnen, het verbeteren van de kwaliteit van hun leven en in het beschermen van hun rechten met korte middellange en lange termijn herstel programma's en sociale vaardigheden training, waarbij de deelname is gebaseerd op de bereidheid en medewerking.

 

Herstelprogramma's worden geleverd door de opvangcentra

Bij de opvangcentra van de Kans voor gezinnen 2005 Stichting ontvangen de slachtoffers mentale begeleiding en hulp van een medisch deskundige indien nodig. Ze kunnen nieuwe beroepen leren om hun nieuwe, onafhankelijke leven te beginnen.

Hongaarse Doopsgezinde Hulp biedt gepersonaliseerde directe (psychosociale, gezondheid en juridische) en sociale bijstand in hun opvangcentra om de slachtoffers te helpen bij het herstel proces.

Dit bevat:

 • Het verstrekken van advies en informatie over de gezondheidszorg, sociale en kinderbescherming en de welzijn service,
 • Het organiseren van dagelijkse activiteiten,
 • Assisteren bij betrokkenheid en doorbrengen van vrije tijd, actief (en slim),
 • Assisteren bij speciale strategieën, geneeskunde-naleving,
 • Het vormen van zelfhulpgroepen, het ondersteunen van netwerken en vrije tijd,
 • Slachtoffers leiden in onderwijs, beroepsopleiding, competentie en de ontwikkeling van vaardigheden,
 • Het helpen van slachtoffers om werk te vinden en hen te adviseren over werkgelegenheid,
 • Verdere beschikbaarheid en de mogelijkheid voor betrokkenheid,
 • Hulp bij zelfstandige huisvesting.

De Anonymus Way Foundation biedt verschillende programma's voor de slachtoffers, namelijk een dagprogramma en een woonprogramma (korte middellange en lange termijn herstelprogramma, levens vaardigheidstraining).

Re-integratie programma

De Anonymus Way Foundation maakt gebruik van het franchise-programma model van de Servants Anonymous Foundation, over hulp aan vrouwen die tot de doelgroep van de Stichting behoren door te helpen om hun situatie en hun lot te veranderen. De Servants Anonymous Foundation (SA) bestaat sinds 1989 op internationaal niveau. Het SA-programma model biedt een programma op lange termijn (3-7 jaar) voor jonge vrouwen (16-29 jaar - leeftijd uitzonderingen komen voor) en hun kinderen die seksueel zijn misbruikt en/of verhandeld. Verhoogde niveaus van onafhankelijkheid worden verwerkt in elke programma fase.

De etappes en de inhoud van het programma op de SA Anonymus Way Foundation:

Ask Opleiding Centrum - Fase I Herstel Programmering

Vanaf de datum van binnenkomst in het opvanghuis programma, treden deelnemers toe tot het ASK Opleiding centrum en volgen lessen van maandag tot vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur. Tijdens de eerste fase van het programma zal de nadruk liggen op het herstel leerplan. De doelstellingen van het programma zijn dat de deelnemers zullen worden uitgerust met:

 • Omgaan met hun verleden problemen van misbruik,
 • Omgaan met eventuele huidige verslavingsproblematiek,
 • Leren om deel te nemen in gezonde relaties,
 • Leren omgaan met hun emoties op een gezonde, goed functionerende manier,
 • Verbeteren van de kwaliteit van hun leven,
 • Vaardigheden leren om met positieve acties in hun leven verder te gaan,
 • Verhoging van het niveau van hun gevoel van eigenwaarde,
 • Ouders leren op een positieve manier, de cyclus van geweld doorbreken in het leven van hun kinderen,
 • Verhoging van het niveau van hun opleiding.

Dit wordt bereikt door de levering van het herstel leerprogramma, interactieve lessen en recreatieve en educatieve uitstapjes. Tijdens het deelnemen aan het dagprogramma, kunnen de deelnemers hun kinderen plaatsen in het on-site ouder ondersteuningscentrum. Deze fase duurt meestal 9 maanden tot 1 jaar.

Ter voorbereiding van de Fase II Geavanceerd programmeren, wordt de deelnemers praktijk job-shadowing posities aangeboden om hen te helpen bij het onderscheiden van hun vaardigheden en het gebied van interesse voor de beroepsopleiding en bijscholing.

 

Ask Opleiding Centrum - Fase II Geavanceerde Programmering

Geavanceerde programmering is het gedeelte van het programma dat optreedt zodra het belangrijkste herstel programmering leerplan is voltooid door de deelnemers. Op dit niveau, duurt het programma over het algemeen tot 18 maanden en ligt de focus op de ontwikkeling van vaardigheden en het harde werken om hun rang 12 in het onderwijs te behalen. De deelnemers zullen werken aan geïndividualiseerde leerplannen die geavanceerde voorbereiding nemen op werkgelegenheid door de praktijk opleidingen, financieel management, leiderschap en tot oprichting van een gezonde connectie in de gemeenschap in het algemeen om de overgang van het programma te vergemakkelijken.

Het uiteindelijke doel van Geavanceerde Programmering is dat de deelnemers zullen beginnen met een nieuwe carrière en de overgang uit de sociale bijstand. Terwijl deelnemers in Geavanceerde Programmering de front-line behuizing zullen verlaten en in aanmerking komen voor steun van Transitionale Huisvesting. Dagopvang subsidies mogen per geval worden aangeboden.

OPMERKING: Special geavanceerde programma's worden aangeboden aan de deelnemers met een hoge belemmeringen voor werkgelegenheid/voortgezet onderwijs, dat wil zeggen leerstoornissen, extreem lage niveaus van onderwijs, lichamelijke/geestelijke gezondheidsproblemen, taalbarrières, enz.

 

Betaalbare Transitionale Huisvesting

In deze fase verhuizen de deelnemers uit het front-line opvanghuis naar een eigen appartement in de gemeenschap. Financiële steun wordt verstrekt door de SA Stichting ter aanvulling van een deel van de huur, welke niet wordt gedekt door de sociale bijstand. De deelnemers zullen in deze fase de steun krijgen van een een-op-een medewerker om de overgangsproblemen aan te pakken en zullen doorgaan met het bijwonen van de ASK Opleiding Centrum Fase II - Advanced Programming. De toegang tot het ouder support centrum blijft in deze fase gratis. Overgangssteun Huisvesting duurt over het algemeen tot 18 maanden.

 

Betaalbare huisvesting op lange termijn

Op dit niveau van het programma zijn deelnemers fulltime werkzaam in de gemeenschap en zijn teruggekeerd naar school. Financiële steun van de SA Stichting kan worden verstrekt om huisvesting of onderwijskosten te compenseren en wordt per geval bekeken.

 

Nazorg

Het Nazorgprogramma wordt verstrekt aan alle deelnemers die de opleiding hebben afgerond en zorgt voor de nazorg en de zorg die zij nodig hebben om succesvol te zijn in de gemeenschap in het algemeen. Uitnodigingen voor evenementen worden verlengd, een-op-een zorg wordt verleend en de mogelijkheden om lessen te volgen en/of donaties aan nieuwe deelnemers aan het programma worden gemaakt. Het Nazorgprogramma loopt door zo lang de deelnemer behoefte heeft aan uitgebreide ondersteuning.